Nemojte se zavaravati, Porezna neće prihvatiti objašnjenje tipa ‘Pa nitko taj auto ne vozi doma!’

Home » Nemojte se zavaravati, Porezna neće prihvatiti objašnjenje tipa ‘Pa nitko taj auto ne vozi doma!’ » Novosti » Nemojte se zavaravati, Porezna neće prihvatiti objašnjenje tipa ‘Pa nitko taj auto ne vozi doma!’

Nemojte se zavaravati, Porezna neće prihvatiti objašnjenje tipa ‘Pa nitko taj auto ne vozi doma!’ –

Pitanje poreznog tretmana automobila je uvijek izrazito aktualno pitanje prilikom pregleda od strane Porezne uprave.

Pitanje poreznog tretmana automobila je uvijek izrazito aktualno pitanje prilikom pregleda od strane Porezne uprave. Navedeno je pogotovo slučaj kada se za automobile ne obračunava primitak u naravi (detaljnije objašnjeno u poglavlju dohotka), što je posebno zanimljivo poreznoj upravi.

Temeljna pitanja koja se trebaju postavljati vezano za automobile su:

– evidentiram li i knjižim ispravno troškove automobila?
– jesu li roškovi automobila porezno priznati rashod razdoblja?;
– je li amortizacija na automobile porezno priznata?;
– je li nam dokumentacija vezana za osobne automobile vjerodostojna?

Za početak ćemo izdvojiti odredbe Zakona o porezu na dobit koji regulira pitanje automobila:

„Porezna osnovica poreza na dobit povećava se: za 30% troškova, osim troškova osiguranja i kamata, nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim mo­tornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz (osobni automobil, plovilo, helikopter, zrakoplov i sl.) poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća“.

U gore navedene troškove spadaju troškovi s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost, prema statusu pojedinog sredstva:

1. za sredstva u vlasništvu poreznog obveznika troškovi goriva i ulja, održavanja i popravaka, registracije i amortizacije,

2. za rent-a-car usluge zaračunana naknada uvećana za troškove goriva,

3. za vozila u najmu trošak naknade po ugovoru, trošak goriva i održavanja te svi drugi troškovi koje po ugovoru o najmu snosi korisnik najma, a kod financijskog najma trošak amortizacije.

Amortizacija za osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz priznaje se do 400.000,00 kuna troška nabave po jednom sredstvu. Ako trošak nabave premašuje navedenu svotu, amortizacija iznad navedene svote priznaje se samo ako sredstvo služi isključivo za registriranu djelatnost najma ili prijevoza“.

Ukratko, Zakon o porezu na dobit nam kaže da osim u slučajevima obračuna plaće u naravi ili vozila za obavljanje registrirane djelatnosti, troškovi osobnih automobila nikad nisu u potpunosti porezno priznati. Također, moramo pripaziti što sa amortizacijom? Tretman za automobile nabavljene prije 1.1.2010. je drugačiji nego za one nabavljene nakon 1.1.2010.

Mišljenja smo da su dva razloga za greške koje ćemo u nastavku opisati:

1. kako bi se svjesno na nezakonit način izbjeglo plaćanje poreza (u vidu ne plaćanja poreza na dobit na nepriznate rashode ili poreza na dohodak na primitak u naravi);

2. nedostatak vremena za proučavanje zakona ili što je opasnije, neznanje.

Nakon ovog uvodnog dijela, vrijeme je da opišemo najčešće greške koje smo vidjeli u praksi.

Neispravan tretman osobnih automobila

Pošto smo ovu temu već djelomično obradili pod sekcijom poreza na dohodak, pokušat ćemo biti kratki. Generalno, imamo tri moguća tretmana osobnih automobila;

tzv. 70 / 30 tretman;
tretman s primitkom u naravi;
osobni automobili koji se koriste za specijalizirane djelatnosti

Greške koje se najčešće događaju su da se tretman s primitkom u naravi zamjenjuje tretmanom 70 / 30. Kako bi razumjeli kada primijeniti koji tretman, pogledajmo svaki od njih u nastavku:

Kada se primjenjuje tretman 70 / 30?

Tretman 70 / 30 primjenjuje se za osobne automobile koji se koriste samo u poslovne svrhe. Navedeno znači da jednom kada završi radno vrijeme zaposlenika, osobni automobil se parkira u poslovnim prostorijama  društva gdje se čuva tijekom neradnih sati.

Kako bi tretman 70 / 30 bio porezno prihvatljiv, nužno je imati evidenciju napravljenih kilometara koja nedvojbeno dokazuje da se kompletna kilometraža navedenog automobila odvija u poslovne svrhe. Upravo u zadnjem pasusu leži jedna od grešaka. Naime dosta računovođa ne „tjera“ zaposlenike voditi evidenciju o kilometrima za službena vozila, pogotovo kada uzmemo u obzir da ih većinom koriste direktori. Međutim, što se događa kada dođe Porezna uprava? Što ako Porezna uprava počne osporavati tretman 70/30?  Tko će biti odgovoran za dodatne porezne obveze?

Primjer. 1.  Neispravna primjena tretmana 70 / 30

Društvo „Leasing“ d.o.o. u voznom parku ima 14 automobila kojim se koriste zaposlenici društva. Nakon što završe posao, zaposlenici društva voze navedene automobile doma, te ih koriste od 0-24. Računovodstveno je navedeno prikazano kroz tretman 70/ 30, gdje je 30% svih troškova automobila iskazano kao porezno nepriznato.

Porezna uprava je u okviru nadzora zatražila službenu evidenciju kilometara, kako bi Leasing d.o.o. dokazao da se automobili koriste isključivo u poslovne svrhe. S obzirom da društvo nije moglo kroz evidenciju dokazati da se automobili koriste isključivo u poslovne svrhe, porezni inspektor je obračunao dohodak u naravi na privatno korištenje navedenih automobila za posljednje tri godine, što vjerujte nije maleni iznos.

Ako se vozilo koristi samo za poslovne svrhe, snažno preporučujemo voditi evidenciju kilometara kako biste nedvojbeno mogli dokazati da se automobil ne koristi i u privatne svrhe.

Kada se primjenjuje tretman s primitkom u naravi?

Tretman s primitkom u naravi je nužan čim zaposlenik (moguće i direktor)  osobno vozilo društva koristi u svoje slobodno vrijeme.

Sam primitak u naravi možete računati na tri načina kako slijedi:

ako vodite evidenciju kilometara, osnovica primitka u naravi se može utvrditi kao suma broja kilometara koje zaposlenik napravi u privatne svrhe X 2,00 HRK po napravljenom kilometru;
za vozila nabavljena na operativni leasing, osnovica primitka u naravi je 20% leasing rate uvećano za pripadajući PDV (napomena: ako nije odbijen pretporez, isti se već nalazi u ukupnom iznosu troška pa 20% nije potrebno uvećavati za pripadajući PDV);;
za vozila u vlasništvu društva (uključuje i financijski leasing), osnovica primitka u naravi je 1% nabavne vrijednosti uvećano za pripadajući PDV (napomena: ako nije odbijen pretporez, isti se već nalazi u nabavnoj vrijednosti pa 1% nije potrebno uvećavati za pripadajući PDV).

Kao što smo spomenuli, upravo je obračun primitka u naravi ono gdje većina računovođa svjesno ili nesvjesno griješi.

Nemojte se zavaravati da će Porezna uprava prihvatiti objašnjenja tipa – pa nitko to vozilo ne vozi doma!! Mnogi su se iznenadili kad su morali platiti kazne, zatezne kamate i poreze i doprinose. Dio troškova koje će te imati po osnovi obračuna plaće u naravi će Vam se svakako vratiti kroz umanjeni porez na dobit (jer su troškovi automobila kada se računa primitak u naravi 100% priznati).

Kada se primjenjuje tretman – 100% priznati troškovi, tj. vozila za obavljanje registrirane djelatnosti

Kao što sam naslov kaže, kada u društvu koristite osobna vozila koja služe za obavljanje registrirane djelatnosti, nije potrebno obračunavati primitak u naravi jer su troškovi navedenih vozila 100% priznati.

Primjer osobnih vozila koja se koriste za registriranu djelatnost su taksi vozila, vozila koja koriste pogrebna poduzeća, vozila koja leasing društva daju u operativni leasing itd. Također, kao što smo napomenuli ranije u poglavlju „Odbitak pretporeza kod automobila“, u navedeno spadaju i motorna vozila kategorije N1 carinske tarife 8703.

Ipak, svakako preporučamo da kada je moguće i za navedena vozila vodite evidenciju kilometara, jer opreza nikad dosta.

Mišljenje Porezne uprave: Porezni tretman test vozila

O navedenoj tematici, zanimljivim se čini mišljenje Porezne uprave (Klasa: 410-01/04-01/668, Ur. br: 513-07-21-01/04-2, od 7. lipnja 2004. godine) koje se bavi pitanjem poreznog tretmana test vozila. U samom mišljenju:

– postavilo se pitanje tretmana s aspekta poreza na dobit troškova automobila koji služe kao test vozila kupcima za probne vožnje, koji se nakon nekog vremena prodaju;

 Porezna uprava napominje da se za vozila koja se koriste za probne vožnje od strane budućih kupaca ne uvećava osnovica poreza na dobit, tj. da su troškovi istih u potpunosti porezno priznati rashodi razdoblja.

Iako Pravilnik o porezu na dobit koji je na snazi u trenutku izdavanja ove knjige, nigdje izrijekom ne spominje test vozila, isti napominje da se sredstvima za osobni prijevoz čiji troškovi ne uvećavaju poreznu osnovicu smatraju sredstva koja se izravno koriste u obavljanju određenih djelatnosti, kao što su autoškole, taksi-službe, djelatnosti iznajmljivanja sredstava prijevoza, pomoć na cesti i na vodi, djelatnosti izvođenja i/ili održavanja plinskih, vodovodnih i drugih instalacija, hitnih intervencija i druge slične djelatnosti ako sredstva za osobni prijevoz služe isključivo za takvu djelatnost.

Mišljenja smo da bi test vozila potpadala pod navedenu kategoriju vozila za troškove kojih nije potrebno uvećati osnovicu poreza na dobit, te samim time, da je gore navedeno mišljenje još uvijek važeće.

Jesu li troškovi automobila porezno priznati?

Ovisno o tome koji od gore navedenih tretmana primjenjujete (bi trebali primjenjivati) ovisi i činjenica kako će biti tretirani troškovi povezani s korištenjem službenih vozila. U sljedeća dva primjera će biti prikazane najčešće grešake u praksi.

Primjer 2.. Korištenje osobnog automobila društva u privatne svrhe – odbitak pretporeza

Društvo „A“ iz Zagreba je ustupilo na korištenje osobni automobil nabavljen na operativni leasing direktoru društva. Za navedeno korištenje je računovođa direktoru obračunao primitak u naravi na osnovicu u visini 20% leasing rate + PDV.

Prilikom pregleda ulaznih računa povezanih s navedenim automobilom, utvrdili smo da je trošak u potpunosti priznat, kao i pripadajući pretporez.

Postavlja se pitanje da li je navedeno ispravan tretman?

Odgovor je NE. Možda se sada pitate zašto? Iako smo u sekciji poreza na dobit, treba napomenuti da više ne postoji pravo na odbitak pretporeza na osobne automobile, već isti predstavlja trošak razdoblja.

Primjer 3. Priznavanje troškova automobila – krivo knjiženje

Društvo B iz Osijeka se bavi prodajom automobila. Komercijalisti društva koriste službena vozila u vlasništvu društva, koja istekom radnog vremena ostavljaju u prostorijama društva. Društvo ispravno primjenjuje tretman 70 / 30.

Prilikom pregleda prijave poreza na dobit, utvrdili smo da je društvo iskazalo porezno nepriznate troškove automobila u iznosu od 10.000 HRK. Kada smo navedeno utvrdili,  pregledali smo ukupni iznos troškova koje je društvo iskazalo kao porezno priznato (osim osiguranja i kamata). Pregledom smo utvrdili da je iznos priznatih troškova 75.000 HRK.

Ponovo se postavlja se pitanje, da li je navedeno ispravno?

Odgovor je NE. Zašto? Iz razloga što nije moguće da 30% nepriznatih troškova od ukupnog iznosa od 75.000 HRK  bude 10.000 HRK. Ispostavilo se da je računovođa slučajno zamijenio konta na koja je knjižio priznate i nepriznate iznose, te je dio nepriznatih troškova proknjižio kao porezno priznate.

Pazite na logične omjere jer će svaki dobar porezni inspektor uraditi isto.

Zamislimo da knjižimo ulazni račun za operativni leasing u vrijednosti od 1.000 HRK + 250 HRK PDV-a. Knjiženje troškova i omjeri bi bili kako slijedi:

Ista logika se može primijeniti na cjelokupan konto, te Vam može služiti kao jednostavna kontrola ispravnosti knjiženja!

Mišljenje Porezne uprave: Troškovi osobnog automobila u poslovne svrhe

Mišljenje Porezne uprave (Klasa: 410-01/06-01/37, Ur. br: 383-07-21-01/06-2, od 20. listopada 2006. godine, gdje je postavljeno pitanje da li se priznaju troškovi u svezi uporabe osobnih vozila kada se za ista obračunava plaća u naravi.

Porezna uprava u svom odgovoru napominje da, ako se obračunava plaća u naravi, troškovi osobnog vozila predstavljaju u potpunosti porezno priznati rashod s aspekta poreza na dobit.

Navedeno mišljenje je u skladu sa važećim Zakonom o porezu na dobit koji, člankom 7. stavkom 1. točkom 4. navodi da se porezna osnovica uvećava za 30% troškova, osim troškova osiguranja i kamata, nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz (osobni automobil, plovilo, helikopter, zrakoplov i sl.) .

poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća.

Je li amortizacija na osobne automobile porezno priznata?

Zakon i Pravilnik o porezu na dobit dosta jasno propisuje kada je amortizacija na osobne automobile porezno priznata, a kada ne.

Pa, podsjetimo se još jednom zakonskih odredbi:

Porezna osnovica poreza na dobit povećava se:

za 30% troškova, osim troškova osiguranja i kamata, nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz (osobni automobil, plovilo, helikopter, zrakoplov i sl.) poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća;

U gore navedene troškove spadaju troškovi s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost, prema statusu pojedinog sredstva:

1. za sredstva u vlasništvu poreznog obveznika troškovi goriva i ulja, održavanja i popravaka, registracije i amortizacije,

2. za rent-a-car usluge zaračunana naknada uvećana za troškove goriva,

3. za vozila u najmu trošak naknade po ugovoru, trošak goriva i održavanja te svi drugi troškovi koje po ugovoru o najmu snosi korisnik najma, a kod financijskog najma trošak amortizacije.

Nadalje, ako je trošak nabave osobnog vozila iznad 400.000,00 kuna po jednom sredstvu, porezna osnovica povećava se za iznos porezno nepriznate amortizacije u poreznom razdoblju u kojemu se imovina amortizira. Porezna osnovica povećava se za trošak amortizacije za imovinu koja je nabavljena u razdoblju primjene Zakona“.

Što nam navedene zakonske odredbe govore? Sažetak bi bio kako slijedi:

1. Obračunavamo plaću u naravi:

amortizacija osobnih automobila nabavne vrijednosti do 400.000 HRK je 100% priznata;
amortizacija osobnih automobila nabavne vrijednosti preko 400.000 HRK je 100% nepriznata za onaj dio nabavne vrijednosti koji prelazi 400.000 HRK.

2. Ne obračunavamo plaću u naravi jer se automobil koristi isključivo u službene svrhe:

amortizacija osobnih automobila nabavne vrijednosti do 400.000 HRK je 70% priznata;
amortizacija osobnih automobila nabavne vrijednosti preko 400.000 HRK je 100% nepriznata za onaj dio nabavne vrijednosti koji prelazi 400.000 HRK.

3. Osobno vozilo se koristi za registriranu djelatnost:

amortizacija osobnog automobila koji se koristi za obavljanje registrirane djelatnosti (autoškole, taksi-službe, itd.)  je 100% priznat rashod neovisno o nabavnoj vrijednosti.

Na što bi stalno trebali paziti:

da ispravno tretirate amortizaciju osobnih automobila;
da se ispravni tretman prenosi u bilancu kao ispravno knjiženje (drugim riječima, da se tretman koji ste odredili i operativno provodi);
da se nepriznata amortizacija osobnih automobila ispravno unese u PD obrazac.

Upravo je zadnja napomena i najčešća greška koju viđamo prilikom poreznih pregleda. Nemojte zaboraviti uključiti nepriznatu amortizaciju osobnih automobila u PD obrazac.

Da li nam je dokumentacija vezana za osobne automobile vjerodostojna?

U ovom dijelu se vraćamo na naša načela vjerodostojnosti i gospodarske biti.

Naime, zamislite sljedeću situaciju. Vaše društvo ima 75 osobnih vozila nabavljenih na operativni leasinga. Navedenih 75 vozila je dodijeljeno na različitih 75 zaposlenika, a Vi ih kao direktor, voditelj računovodstva ili računovođa doslovno znate imenom i prezimenom. Doslovno da ste skoro zapamtili registraciju vozila koje svaki od tih 75 zaposlenika koristi. 25 zaposlenika koristi automobile stalno (i privatno i poslovno) i Vi za njih obračunavate plaću u naravi. Ostalih 50 zaposlenika koristi automobile samo poslovno i Vi za njih ne obračunavate plaću u naravi.

U nadzor dolazi Porezna uprava i traži Vas sljedeće dokumente:

odluke o davanju na korištenje osobnih vozila zaposlenicima za svako od 75 vozila?;
isplatne liste na kojima je vidljivo da za navedenih 25 zaposlenika obračunavate plaću u naravi?;
evidenciju kilometara za preostalih 50 vozila za koje tvrdite da se koriste samo u poslovne svrhe?

Da li navedenu dokumentaciju posjedujete? Da li je ispravno popunjena za svako vozilo?

Cilj ovog dijela je potaknuti Vas da razmislite da li imate vjerodostojnu dokumentaciju za ono što tvrdite, tj. „da li imate papire koji će potvrditi Vašu priču“?

Ostala zanimljiva pitanja koja smo vidjeli u praksi

Jedno zanimljivo pitanje koje se postavilo u praksi je bilo vezano za troškove automobila koji su napravljeni na godišnjem odmoru ili van radnog vremena općenito, ako se za automobil obračunava plaća u naravi.

Priznati su svi troškovi vozila koje zaposlenik napravi, a koji su vezani za obavljanje djelatnosti. Ako djelatnik napravi trošak privatne cestarine izvan radnog vremena (privatno), isti mu je potrebno ili prefakturirati kao svaki drugi račun  ili obračunati plaću u naravi gdje je osnovica za obračun plaće u naravi iznos navedene cestarine (ili drugog troška) s pripadajućim PDV-om.

Razlog za navedeno bi bio da navedeno nije poslovno uvjetovan trošak. Naime, davanje plaće u naravi za automobil podrazumijeva da zaposlenik može koristiti automobil u privatne svrhe (van radnog vremena), te navedeno ne podrazumijeva da su troškovi cestarine koje takav zaposlenik napravi u privatno vrijeme porezno priznat rashod društva.

Kada govorimo o gorivu, generalno je teško razgraničiti koje je gorivo utrošeno u privatne, a koje u poslovne svrhe, te s navedenim ne bi trebalo biti previše problema (osim ako je riječ o nekim ekstremnim vrijednostima). Ipak, potrebno je napomenuti da je potrebno navedene troškove goriva držati u „granicama normale“, jer će porezni nadzor u slučaju prevelikih izdataka za gorivo, procjenom realnog troška pokušati osporavati potrošene iznose.

Što se tiče ostalih troškova, tu je razdioba jednostavnija – ono što je napravljeno za vrijeme radnog vremena i u poslovne svrhe nije potrebno prefakturirati radniku (obračunati plaću u naravi), dok sve ono što je napravljeno van radnog vremena (cestarine, tunelarine, parkirne karte i sl.) predstavlja privatne rashode tog zaposlenika koje je potrebno riješiti na već spomenute načine.

Članak napisao Mazars Cinotti Consulting

izvor: http://www.poslovni.hr/tips-and-tricks/nemojte-se-zavaravati-porezna-nece-prihvatiti-objasnjenja-tipa-pa-nitko-moj-auto-ne-vozi-doma-259096